'వేట' 2021-2023 కార్యవర్గం

NRI
మహిళల సమతులయ జీవనానికి మరియు వారికి అవసరమైన సాధికారతకు కావలసిన ప్రోత్సహం, శిక్షణ మరియు ప్రేరణ అందించడానికి అమెరికాలో నివస్తిస్తున్న ప్రముఖ ప్రవాస భారతీయురాలు  'శ్రీమతి ఝాన్సీ రెడ్డి' ఉమెన్ ఎంప్వర్ెమంట్ తెలుగు అసో సియేషన్ ('వేట') ని  సెప్టెంబరు 2019 లో స్థాపించారు.
అత్యంత ప్రతిభావంతమైన,అంకిత భావం కలిగిన 2021-2023 కార్యవర్గాన్ని 'వేట' వ్యవస్థాపకురాలు  'శ్రీమతి ఝాన్సీ రెడ్డి' ఈరోజు ప్రకటించారు.వేట కార్యవర్గానికి అభినందనలు వెల్లువెత్తాయి.

Tags

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.